A Drunken Mistake

Ito ay gawa ng bungang-isip. Ang mga pangalan ng mga karakter, lugar, at mga pangyayari ay produkto ng imahinasyon ng may akda. Anumang pagkakahawig sa aktwal na kaganapan o tao, buhay o patay, ay hindi sinasadya.

 

Reserbado ang lahat ng karapatan © 2019 ni Ariesa Jane Domingo

Pabalat ni Rosemund Edrilynne Agapito

Isinaayos ni Ira Romina Agapito

 

Ang alinmang bahagi ng aklat na ito ay hindi maaaring ilathala o ilabas sa anumang anyo o sa pamamagitan ng anumang paraan, elektroniko man o mekanikal, kabilang ang photocopying, recording, o sa pamamagitan ng anumang sistema ng pag-iimbak ng impormasyon o ng pagbawi, ng walang nakasulat na pahintulot ng may-akda, maliban sa kung saan pinahintulutan ng batas.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review